kleine lettertjes

Bij Uyt den Roockende Keetel houden wij van duidelijkheid, en niet van kleine lettertjes.

Daarom worden onze voorwaarden hier goed leesbaar, kort en bondig in Jip en Janneke taal omschreven.

Leveringsvoorwaarden Catering
Bij een opdracht groter dan € 250,- incl. BTW ontvangt u altijd een schriftelijke offerte.
Deze dient voor akkoord te worden ondertekend en te worden teruggestuurd (scan in pdf formaat volstaat).

Besteltermijn

Voor de diensten en producten geleverd door Uyt den Roockende Keetel geldt dat er een minimale besteltermijn is van 5 werkdagen. Tot 2 dagen voorafgaand aan de uitvoering kunnen wijzigingen in het aantal deelnemers worden verwerkt.
Hier zit een maximum aan van 15% (dus bij 20 gasten kan dit 3 gasten meer of minder zijn)

Aanbetalingen
Opdrachten groter dan € 300,- dient 50% van de factuur uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de opdracht te zijn betaald aan Uyt den Roockende Keetel. Uyt den Roockende Keetel behoudt zich het recht voor om in het geval van het in gebreke blijven van de verschuldigde aanbetaling, de opdracht eenzijdig te verbreken. In voorkomend geval wordt er een factuur in rekening gebracht volgens de annuleringsvoorwaarden.

Factuurafwikkeling
De betaling van de openstaande factuur dient uiterlijk 14 dagen na uitvoering te zijn voltooid. Na 30 dagen volgt een herinnering met het nog te ontvangen openstaande bedrag, na 60 dagen wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau.

Annuleringsvoorwaarden
a. Een annulering meer dan 14 dagen voor de opdracht zijn zonder kosten voor de aanvrager
b. Een annulering tussen de 14 en 7 dagen voor de opdracht wordt 25% van de reserveringswaarde in rekening gebracht
c. Een annulering tussen de 7 en 3 dagen voor de opdracht  wordt 50% van de reserveringswaarde in rekening gebracht
d. Een  annulering tussen de 3 en 1 dag voor de opdracht  wordt 75% van de reserveringswaarde in rekening gebracht
e. Een annulering binnen 24 uur voor de opdracht wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht

Vracht- en transportkosten
25 km enkele reis rondom postcode 9654 wordt niet in rekening gebracht, daarboven zal op basis van de ANWB routeplanner de kilometerprijs berekend worden. De vergoeding per km is €0,44 incl. btw

Onvoorziene omstandigheden en overmacht
Indien Uyt den Roockende Keetel door omstandigheden, anders dan overmacht, een opdracht niet (geheel) kan nakomen, zal hij zich inspannen om een andere, naar zijn mening gelijkwaardige, levering te verzorgen.

Indien er sprake is van overmacht, dan aanvaardt Uyt den Roockende Keetel geen enkele aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel geleden schade.

Uyt den Roockende Keetel is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van Uyt den Roockende Keetel of van één van diens medewerkers.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld, prijswijzigingen zijn voorbehouden.